Ipinagmamalaki ng Plaindge School District karagdagang mga lugar para sa Pre-Kindergarten

pre k

Magrehistro bago ang ika-11 ng Agosto

  • Kung ang mga tugon ay lumampas sa bilang ng mga available na puwesto, isang lottery ang gaganapin sa Martes, Agosto 15, 2023.

Mangyaring punan ang google form sa pamamagitan ng pag-click dito at kumpletuhin ang lahat ng kailangan dokumentasyon ng pagpaparehistro upang masuri 

Ang mga Madalas Itanong ay mahahanap ng pag-click dito

  • Ang mga bata ay dapat na 4 na taong gulang sa o bago sa 12/1/23 upang maging karapat-dapat para sa pagpaparehistro

Bilang paghahanda para sa iyong online na pagpaparehistro, mangyaring suriin at kumpletuhin ang mga sumusunod na form. Kakailanganin mong i-upload ang mga nakumpletong form sa panahon ng proseso ng pagpaparehistro.