5030-R
REGULASYON SA MGA REKLAMO NG MGA MAG-AARAL

Kahulugan

 1. Ang hinaing ay nangangahulugan ng isang mag-aaral na nagsasabing nagkaroon ng paglabag sa Titulo IX, Seksyon 504 o sa batas o mga regulasyon ng Americans with Disabilities Act (ADA) na nakakaapekto sa kanya.
 2. Ang karaingan ay nangangahulugan ng anumang sinasabing paglabag sa Titulo IX, Seksyon 504 o batas o regulasyon ng ADA.
 3. Ang Opisyal ng Pagsunod ay mangangahulugan ng empleyado na itinalaga ng Lupon ng Edukasyon upang i-coordinate ang mga pagsisikap na sumunod at magsagawa ng mga responsibilidad sa ilalim ng Titulo IX, Seksyon 504 at ng ADA.

  Ang regulasyong ito at ang kasamang patakaran (5030) ay nagbibigay ng mga pamamaraan ng karaingan para sa mga mag-aaral na nagpaparatang ng anumang aksyon na ipinagbabawal ng Title IX, Seksyon 504 ng Rehabilitation Act o ng ADA. Ang mga karaingan ay haharapin sa sumusunod na paraan:

Mga Impormal na Pamamaraan sa Karaingan

 1. Sa loob ng 30 araw pagkatapos ng mga pangyayaring nagbunga ng karaingan, ang nagrereklamo ay dapat maghain ng reklamo sa pamamagitan ng sulat sa Compliance Officer. Maaaring impormal na talakayin ng Opisyal ng Pagsunod ang hinaing sa hinaing. Siya ay dapat mag-imbestiga kaagad sa reklamo. Ang lahat ng empleyado ng distrito ng paaralan ay dapat makipagtulungan sa Compliance Officer sa naturang pagsisiyasat. Sa panahon ng proseso ng pagsisiyasat, ang mga partido ay magkakaroon ng pagkakataon na kilalanin ang mga saksi at magbigay ng ebidensya.
 2. Ang Distrito ay magpapanatili ng talaan ng pagsisiyasat. Sa loob ng 15 araw pagkatapos matanggap ang karaingan, ang Opisyal ng Pagsunod ay gagawa ng nakasulat na paghahanap na mayroong o walang paglabag sa Titulo IX, Seksyon 504 ng Rehabilitation Act o ADA. Kung sakaling makita ng Opisyal ng Pagsunod na mayroong paglabag, imumungkahi niya ang isang resolusyon ng reklamo. Ang isang ulat sa pagsisiyasat ay isampa sa Distrito sa pagtatapos ng imbestigasyon.
 3. Kung ang hinaing ay hindi nasiyahan sa natuklasan ng Opisyal ng Pagsunod, o sa iminungkahing paglutas ng hinaing, ang hinaing ay maaaring, sa loob ng 10 araw pagkatapos niyang matanggap ang ulat ng Opisyal ng Pagsunod, maghain ng nakasulat na kahilingan para sa Compliance Officer para sa pagsusuri ng District Grievance Committee.

Pormal na Pamamaraan sa Karaingan

 1. Ang Superintendente ng mga Paaralan ay dapat humirang ng isa o higit pang Komite ng Karaingan upang suriin ang mga hinaing ng mga mag-aaral. Ang mga Komite para sa Karaingan ay bubuuin ng tatlong miyembro bawat isa, na maglilingkod sa kagustuhan ng Superintendente.
 2. Maaaring humiling ang Komite ng Karaingan na ang nagrereklamo, ang Opisyal ng Pagsunod, o sinumang miyembro ng kawani ng distrito ng paaralan ay magpakita ng nakasulat na pahayag sa Komite na naglalahad ng anumang impormasyon na mayroon ang naturang tao kaugnay ng karaingan at ang mga katotohanang nakapaligid dito.
 3. Aabisuhan ng Komite ng Karaingan ang lahat ng kinauukulang partido na ang mga nasabing partido ay maaaring magpakita ng mga nakasulat na pahayag na pandagdag sa kanilang posisyon sa kaso.
 4. Sa loob ng 15 araw ng pasukan pagkatapos matanggap ang karaingan, ibibigay ng Komite ng Karaingan ang pagpapasya nito sa pamamagitan ng sulat. Ang nasabing pagpapasiya ay dapat magsama ng isang natuklasan na mayroong o walang paglabag sa Titulo IX, Seksyon 504 ng Rehabilitation Act o ADA, isang panukala para sa patas na pagresolba sa reklamo. Ang isang kopya ng desisyon ay ipapadala sa Superintendente na may isang kopya sa nagrereklamo.
 5. Kung ang hinaing ay hindi nasiyahan sa paghahanap ng Komite ng Karaingan, o sa iminungkahing paglutas ng hinaing, ang hinaing ay maaaring, sa loob ng 10 araw pagkatapos niyang matanggap ang desisyon ng Komite ng Karaingan, maghain ng nakasulat na kahilingan para sa Superintendente para sa pagsusuri.
 6. Sa loob ng 15 araw pagkatapos matanggap ang kahilingan para sa pagrepaso, ibibigay ng Superintendente ang kanyang pagpapasiya sa pamamagitan ng sulat kung may naganap na paglabag o hindi.

Walang nakapaloob sa pamamaraang ito ng karaingan ang nagpapagaan laban sa kakayahan ng mga taong naagrabyado na ituloy ang iba pang paraan ng paglutas ng mga hinaing (ibig sabihin, mga korte, Civil Liberties Union, Human Rights Commission, Office of Civil Rights, atbp.)

Remedyo

Ipapaalam ng Distrito sa mga partido ang kanilang mga karapatan at bibigyan ang mga partido ng pagkakataon na talakayin ang mga magagamit na mapagkukunan. Ang Distrito ay gagawa ng mga hakbang upang maiwasan ang muling pag-ulit ng diskriminasyon o panliligalig at kung naaangkop, upang itama ang mga epekto ng diskriminasyon. Ang anumang mga parusang pandisiplina ay alinsunod sa Kodigo ng Pag-uugali ng Distrito at anumang naaangkop na mga patakaran ng Distrito.

Ang Distrito ay mag-aalok ng mga serbisyo sa pagpapayo at/o pang-akademikong suporta, kung kinakailangan at naaangkop, sa sinumang mag-aaral na mapatunayang sumasailalim sa diskriminasyon at/o panliligalig at gagawing magagamit, kung naaangkop, ang mga serbisyo sa pagpapayo sa indibidwal na napatunayang nakagawa ng diskriminasyon o panliligalig. .

Hindi Paghihiganti

Ipinagbabawal ng Distrito ang paghihiganti laban sa sinumang indibidwal na nagsampa ng reklamo o lumahok sa pagsisiyasat ng reklamo.