Ang Plaindge School District ay hindi nagtatangi batay sa lahi, kulay, paniniwala, relihiyon, bansang pinagmulan, kasarian, sekswal na oryentasyon, edad, marital status, military status, kapansanan, predisposing genetic na katangian, domestic violence victim status, o anumang iba pang batayan ipinagbabawal ng Estado ng New York at/o mga Pederal na batas na walang diskriminasyon sa mga programa at aktibidad na pang-edukasyon nito, o mga kasanayan sa pagtatrabaho, kabilang ang mga pagkakataong pang-edukasyon sa bokasyonal at nagbibigay ng pantay na access sa mga itinalagang grupo ng kabataan.

Ang mga katanungan tungkol sa mga patakaran sa walang diskriminasyon ng Distrito ay dapat idirekta sa:

  • Title IX Compliance Officer (Mga Susog sa Edukasyon ng 1972) – Dr. Guy J. Le Vaillant, Deputy Superintendente, Plainedge Public Schools Central Administration, 241 Wyngate Drive, North Massapequa, New York, 11758, (516) 992-7434, glevaillant@plaindgeschools.org.
  • Mga Opisyal/Coordinator ng Pagsunod ng ADA – Dr. Guy J. Le Vaillant, Deputy Superintendente, Plainedge Public Schools Central Administration, 241 Wyngate Drive, North Massapequa, New York, 11758, (516) 992-7434 glevaillant@plaindgeschools.org; Verdel Jones, Direktor ng Gabay, (516) 992-7485, verdel.jones@plaindgeschools.org
  • Seksyon 504 Compliance Officers/Coordinator - Dr. Guy J. Le Vaillant, Deputy Superintendente, (516) 992-7434 glevaillant@plaindgeschools.org, Plainedge Public Schools Central Administration, 241 Wyngate Drive, North Massapequa, New York, 11758, Verdel Jones, Direktor ng Guidance, ( 516) 992-7485, verdel.jones@plaindgeschools.org; Bridget Murphy, Direktor ng Espesyal na Edukasyon, (516) 992-7480, bridget.murphy@plainedgeschools.org. 

Ang mga tagapag-ugnay ng Title IX, ADA, at Seksyon 504 ay magbibigay ng impormasyon, kabilang ang mga pamamaraan ng reklamo, sa sinumang mag-aaral o empleyado na nararamdaman na ang kanyang mga karapatan ay maaaring nilabag ng distrito o ng mga opisyal nito. Ang mga tanong tungkol sa Titulo IX ay maaaring i-refer sa empleyado na itinalaga upang i-coordinate ang pagsunod sa Title IX o sa assistant secretary para sa mga karapatang sibil. Ang mga katanungan tungkol sa diskriminasyon sa mga baseng nakalista sa itaas ay maaari ding i-refer sa federal Office of Civil Rights (OCR) sa loob ng Department of Education. Pindutin dito upang bisitahin ang website ng Office for Civil Rights o tumawag sa 1-800-421-3481.

Mag-click dito upang basahin Regulasyon 5030-R Mga Reklamo at Karaingan ng Mag-aaral