Taunang Boto sa Badyet ng Paaralan
Martes, Mayo 16, 2023
6AM-9PM
Plaindge High School Gymnasium
 
KARAPAT-DAPAT AT PAGREREHISTRO NG BOTANTE

Kung ikaw ay nakarehistro upang bumoto sa Lupon ng mga Halalan ng Nassau County o sa distrito ng paaralan, ikaw ay karapat-dapat na bumoto sa 2023-2024 School District Budget at Board Election. Maaaring magparehistro ang mga residente anumang araw ng pasukan hanggang Mayo 11, 2023 (limang araw bago ang boto) 9:00AM-3:30PM sa Central Administration Office, na matatagpuan sa 241 Wyngate Drive, North Massapequa.

Upang makaboto sa Badyet ng Distrito ng Paaralan at Halalan ng Lupon, ang isang tao ay dapat na:

  1. Isang mamamayan ng Estados Unidos
  2. 18 taong gulang o mas matanda
  3. Isang residente ng distrito sa loob ng 30 araw bago ang pagboto.
  4. Isang rehistradong botante sa distrito ng paaralan, estado o pambansang halalan.

MGA BALOTA NG WALANG KATAPUSAN

Ang pagsusumite ng mga aplikasyon ng absentee ballot ay dapat matanggap ng Klerk ng Distrito pitong araw bago ang halalan kung ang balota ay ipapadala sa botante (Mayo 9, 2023) o sa araw bago ang halalan kung ang balota ay ibibigay sa botante nang personal (Mayo 15, 2023).

Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang District Clerk's Office sa (516) 992-7457