Audit Committee

Itinatag ng Board of Education ang Audit Committee sa pamamagitan ng resolusyon sa Abril 27, 2006 Board Meeting. Ang misyon ng Audit Committee ay tiyakin ang pananagutan sa pananalapi ng Distrito sa pamamagitan ng pagbibigay ng independiyenteng tulong sa Lupon sa pangangasiwa ng panlabas at panloob na mga pag-audit. Ang Komite ng Audit ay binubuo ng walong miyembro, kabilang ang pitong miyembro ng Lupon at isang indibidwal sa labas na nagsisilbing Tagapangulo ng komite. Ang Komite ng Audit ay nagpupulong ng humigit-kumulang apat (4) na beses bawat taon upang suriin ang mga ulat ng pananalapi ng distrito kasama ang mga panloob at panlabas na auditor.